Portál aliance COOBRA.cz je společným projektem branně-bezpečnostních spolků, řádných členů spolku ČESKÁ COOBRA z.s. Spolek ČESKÁ COOBRA z.s., v plném znění ČESKÁ CIVILNÍ OCHRANA A OBRANA byl založen 7. 7. 2019. Spolek je dobrovolnou, neziskovou, profesní a zájmovou organizací sdružující právnické a fyzické osoby. Spolek ČESKÁ COOBRA z.s. ve své činnosti navazuje na principy civilní obrany a ochrany a jeho hlavním účelem a posláním je sjednocovat, rozvíjet a hájit všechny oprávněné zájmy svých členů působících zejména v oblastech civilní ochrany obyvatelstva, civilní bezpečnosti, ochrany měkkých cílů, přípravy na mimořádné události a dalších branně bezpečnostních aktivit. Spolek zastupuje své členy především ve vztahu ke státním institucím (primárně ministerstvům vnitra a obrany), složkám Integrovaného záchranného systému a orgánům státní samosprávy.